Blog

Blog

Türkiye’de hâlen yürürlükte bulunan 1926 tarihli ve 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburî Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, 1926 yılından bu yana dünyada ve Türkiye’de ticaret ekonomi alanında yaşanan değişimler ve kanun koyucunun yabancı yatırımlar konusundaki tercihleri dikkate alındığında …

Milletlerarası Özel Hukuk, Miras Hukuku, Yabancılar Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku gibi farklı hukuk disiplinlerinin kesişme noktasında yer alması itibariyle gerek teoride gerekse pratikte önem arz eden, Türkiye’de bulunan taşınmazlar üzerinde yabancı gerçek kişilerin kanunî miras yoluyla mülkiyet …

Milletlerarası tahkim tatbikatında, mevcut olmayan bir tahkim kurumunun yetkili kılındığı veya yetkilendirilen tahkim kurumunun belli olmadığı tahkim anlaşmalarına rastlanmaktadır. İçerdiği bu sorunlu hükümler, bu tür patolojik tahkim anlaşmalarının geçerliliğini tartışmaya açmaktadır. Tahkim anlaşmasında yapılan hatanın herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde yorum …

test-1

1 Mart 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi’nin 17. maddesinde, bir âkit devlette ikamet eden âkit devlet vatandaşlarından, herhangi bir âkit devletin mahkemeleri huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunmaları hâlinde, yabancı olmaları veya o ülkede ikametgâh veya mesken sahibi olmamaları sebebiyle, herhangi bir teminat istenemeyeceği öngörülmüştür…

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un (MÖHUK) 48. maddesine göre: “(1) Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır. (2) Mahkeme, dava açanı, davaya katılanı veya icra takibi yapanı karşılıklılık esasına göre teminattan muaf tutar”…